Pedagogisch aanbod

Binnen Scholengemeenschap Harreveld wordt gestreefd naar een
pedagogisch klimaat waarbij aangesloten wordt bij en rekening gehouden
wordt met de mogelijkheden van de leerlingen. De leerlingen hebben naast
structuur, voorspelbaarheid en veiligheid ook zoveel mogelijk uitdaging
nodig op cognitief en/of sociaal-emotioneel niveau. Terwijl de ene leerling
een directe aanpak en veel structuur nodig heeft om tot leren te komen, is
de andere leerling naast structuur gebaat bij een meer activerende,
uitdagende aanpak. Het gaat erom dat de docent doet wat het kind op dat
moment nodig heeft. Leerlingen worden op onze school niet buitengesloten.


De docenten proberen een pedagogisch klimaat te scheppen waardoor de
sociale en emotionele onrust geminimaliseerd wordt. Naast de aanpak op
gedragsniveau besteedt de leerkracht aandacht aan het vormgeven van een
didactisch klimaat, waarin leerlingen uitgedaagd en gestimuleerd worden.


Daarbij wordt bekeken hoever de leerling is in zijn ontwikkeling
van vaardigheden en kennis. Verder speelt de hij/zij in op het vergroten van
de zelfstandigheid/autonomie en het versterken van competentie(beleving).
Dit houdt in dat naast aandacht voor de leerresultaten aandacht wordt
besteed aan de leermotivatie, de taakbeleving, het omgaan met leerproblemen en het ontwikkelen van verschillende leerstrategieën.