Medezeggenschapsraad

Deze MR behartigt de belangen van bijv. personeel, de schoolorganisatie
en financiële en materiële zaken. In sommige gevallen geeft de MR advies,
in andere gevallen verleent zij instemming met een voorstel van de directie.
Het uiteindelijke doel van de MR is toezien op de uitvoering van besluiten en
meedenken op welke wijze we met elkaar de school zo goed mogelijk
kunnen laten functioneren.